Nájdite svoj nový domov

Kraj: Okres: Typ:
Kategória: Počet izieb: Cena od:
Zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ: Spoločnosť DANYReal s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel:Sro,vl.č. 18399/S, IČO: 45 603 944, DIČ: 2023048500 so sídlom: Voznica 77, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Mgr. Daniela Pacher (ďalej len spoločnosť DANYReal) je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť DANYReal zhromažďuje, spracováva, kopíruje, scanuje a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní servisu v súvislosti s kúpou, predajom, a prenájmom nehnuteľností, pozemkov, rôznych typov priestorov a objektov (ďalej len pojem „nehnuteľností“), ktoré získava prostredníctvom písomného Súhlasu so spracúvaním osobných údajov klientov (ďalej len pojem „súhlas“). Nakoľko pri získavaní, využívaní a ochrane osobných údajov chceme postupovať správne, vypracovali sme nasledovné zásady ochrany súkromia, ktoré: 1. stanovujú typy osobných údajov, ktoré získavame; 2. vysvetľujú akým spôsobom, a prečo získavame a využívame vaše osobné údaje; 3. vysvetľujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Zásady sa vás týkajú vtedy, keď využívate naše služby, pričom využívanie našich služieb znamená: • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, • zabezpečenie právneho servisu: • vypracovanie zmlúv a dokumentov potrebných pri kúpe, predaji nehnuteľností - zmeny vlastníckych práv, • zmlúv a dokumentov potrebných pri prenájmoch nehnuteľností • právne a ekonomické poradenstvo • pri príprave Znaleckého posudku • sprostredkovanie vybavenia hypotekárneho alebo iného typu úveru prostredníctvom hypotekárneho špecialistu Tieto zásady sa na vás vzťahujú aj keď nás kontaktujete, alebo ak my kontaktujeme vás v súvislosti s našimi službami (telefonicky, elektronicky, písomne). 1. Osobné údaje, ktoré získavame: Osobné údaje – titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, číslo bankového účtu, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o nehnuteľnostiach, ktoré vlastnia dotknuté osoby a tituly nadobudnutia nehnuteľností. Fakturačné údaje - názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo firmy / titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska / Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2. Účely a ciele spracúvania údajov Spoločnosť DANYReal bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely: Administrácia klientov - evidujeme údaje o všetkých našich klientoch, ich nehnuteľnostiach, obchodných vzťahoch. Príjemcami sú orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje zo zákona, právnik zabezpečujúci právny servis, hypotekárny maklér v prípade zabezpečenia vybavenia hypotekárneho alebo iného typu úveru na základe Zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Dane a účtovníctvo - za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platných zákonov a predpisov spojených s vašou úhradou za naše poskytnuté služby sme povinní spracovávať niektoré vaše osobné údaje. Príjemcami je externý účtovník, orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje zo zákona. Dodržiavanie zákona - môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností, právnych postupov za účelom dodržiavania platných zákonov. Umiestnenie osobných údajov Údaje sú uložené v chránenej databáze, ktorú spravujeme ako prevádzkovateľ. Údaje sú fyzicky umiestnené v rámci Európskej únie. Uchovávanie osobných údajov Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov, prípadne dobu uchovávania vašich osobných údajov určíme vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné: V prípade administrácie klientov archivujeme vaše údaje po dobu 10-tich rokov. V prípade daní a účtovníctva je doba uchovávania počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú. V prípade dodržiavania zákona (právna agenda) je doba uchovávania až do premlčania právneho nároku. Uvedené doby uchovávania osobných údajov sú všeobecné. Pokiaľ vaše osobné údaje považujeme z pohľadu uvedených účelov spracúvania za nepotrebné, pristúpime k likvidácii alebo anonymizácii osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb. 3. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať. Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov Za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť DANYReal s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel:Sro,vl.č. 18399/S, IČO: 45 603 944, DIČ: 2023048500 so sídlom: Voznica 77, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika., email:danyreal@danyreal.com, tel. číslo: +421 918 797 709. Práva na prístup dotknutej osoby k osobným údajom Máte právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame. Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom. Ak chcete dostať kópiu osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, kontaktujte nás na telefónnom čísle: +421 918 797 709. Iné práva súvisiace s ochranou údajov Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte tiež právo na: • opravu nesprávnych informácií: - pokiaľ sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme. • vznesenie námietky voči nášmu využívaniu osobných údajov: - všeobecnú námietku – následne zvážime vašu námietku voči nášmu využívaniu vašich osobných údajov. V prípade vyrovnaného stavu majú vaše práva prevahu nad našimi záujmami, pričom následne na základe vašej žiadosti buď obmedzíme rozsah nášho využívania týchto údajov alebo ich odstránime. • obmedzenie rozsahu nášho využívania osobných údajov: Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nám môžete obmedziť rozsah nášho využívania vašich osobných údajov, okrem iného ak: – ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku – spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré uchovávame – sme využili vaše osobné údaje protizákonne, ale nechcete, aby sme ich odstránili • požiadanie o odstránenie osobných údajov: Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, okrem iného ak: – už nemusíme uchovávať vaše osobné údaje – ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku – ste zrušili svoj súhlas s naším využívaním vašich osobných údajov (a my nemáme iný dôvod na ich využívanie) – sme protizákonne spracovali vaše osobné údaje • požiadanie o prenosnosť údajov: Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov). • podanie sťažnosti kontrolnému orgánu pre ochranu osobných údajov: Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. © Copyright 2015 DANYReal s.r.o., Voznica 77, 966 81 Žarnovica